Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Amerika Birleşik Devletlerinde Özgürlüklerin Sınırı Güvenlik Tehdidi Algılaması
To Limit the Freedoms in the United States Security Threat Detection

Yazar
Selahattin Ateş

Dergi Adı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Cilt
Bahar 2014, Cilt 14, Sayı 1, ss. 1-34

Anahtar Kelimeler
Amerika Birleşik Devletleri ; İnsan Hakları ; Özgürlük ; Güvenlik ; Ayrımcılık ; Locke ; Hobbes
The United States ; Balance Between Freedom and Security ; Segregatin ; Manifest Destiny ; Discovery Doctrine ; Locke ; Hobbes

Özet
Bu araştırmanın temel amacı ; özgürlükler ve fırsatlar ülkesi olarak bilinen Amerika Birleşik Devletlerinde hükümetlerin güvenlik tehditi algısıyla uyguladıkları siyasalarla insan hakları ve özgürlükleri zedeleyip zedelemediğini belirlemektir. İkinci amacı ise ; aşırı güvenlik algısının demokrasi ve özgürlükler üzerindeki olumsuz etkisinin 9 / 11 sonrası mı başladığı, yoksa zaten eskiden beri yapısal bir sorun bulunup bulunmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada, nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma alanı teorik olarak bütün Birleşik Devletler, nitel olarak ise Illinois, Chicago ve özellikle Palatine oluşturmaktadır. Veri toplamak için görüşme tekniği ve gözlem metodları kullanılmıştır. Teorik alt yapı da kullanılan insan hakları ile ilgili bütün kitaplar Palatine Public Library’den elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel veri analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre ; Birleşik Devletler yapısal olarak insan hakları sorunlarına sahiptir. Ülkede insan hakları ve özgürlükler açısından vatandaş olanlar-olmayanlar, kurucu iradeye dahil olanlar-olmayanlar, beyaz olanlar-olmayanlar gibi temel ayrımlar bulunmakta, birincilere daha çok Locke’un özgürlükleri ikincilere ise daha çok Hobbes’un Leviathan’ı uygun görülmektedir. Ayrıca çok açık bir biçimde Birleşik Devletler de özgürlüklerin üzerindeki en büyük tehdidin güvenlik konseptine tanınan aşırı pirim olduğu ifade edilebilir.

Görüntüleme (gezinme ile): 40 - IP: 100.25.42.211
ID:
Ziyaretçi Sayısı: