Title
Bir Ticari İşletmenin İhtiyati Tedbir Kararı Gereğince Yediemin Tarafından İşletilmesi
The Operation of a Commercial Bussiness by a Trustee Due to Temporaray Injunction

Author
Aziz Serkan Arslan

Journal
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Volume
Haziran 2010, Volume 14, Issue 1, p. 1-29

Keywords
Yediemin ; Kayyım ; Ticari İşletme ; İhtiyati Tedbir ; Geçici Hukuki Koruma Tedbiri
Trustee ; Administrator ; Commercial Business ; Precautionary Measures ; Interim Measures of Legal Protection

Abstract
İhtiyati tedbir müessesesi, dava konusu olan ve tarafl ar arasında mülkiyeti çekişmeli bulunan bir malın veya hakkın dava sırasında başkasına devredilmesini önlemeyi amaçlayan bir müessesedir. Günümüzde ticari ilişkilerin artması, çeşitlenmesi neticesinde, kanunun da amacına uygun olarak, tedbir konulabilecek mal ve haklar arasına ticari işletmelerde girmiştir.İşletmeyle ilgili ihtiyati tedbir kararı veren mahkeme tarafından atanacak ve işletmeyi yönetecek olan yediemin, bu görevi yerine getirirken basiretli bir tacir gibi özen yükümlülüğü altında bulunmalıdır. Bu yükümlülüğün ihlali halinde yedieminin hukuki ve cezai sorumluluğu doğacaktır.

Total Views (Browse): 13 - IP: 3.231.217.107
ID:
Visitors: