Başlık
Tek Satıcılık Sözleşmelerinin Rekabet Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Muafiyete Aykırı Tek Satıcılık Sözleşmelerine Uygulanacak Usul Hükümleri
Evaluating of Exclusive Distributorship Contracts in the Ambit of Competition Law and Applicable Procedure Judgements to Exclusive Distributorship Contracts Contrary to Exemption

Yazar
Aziz Serkan Arslan

Dergi Adı
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt
2008, Cilt 12, Sayı 1-2, ss. 3-37

Anahtar Kelimeler
Tek satıcılık sözleşmesi ; muafi yet ; kartel ; bayi ; ihlâl
Exclusive distributorship agreement ; exemption ; vender ; infringment ; cartel

Özet
Tek satıcılık sözleşmeleri, borçlar hukukunda düzenlenen, isimsiz sözleşme türleri arasında yer alan, özellikle ticari hayatta ve bu nedenle de rekabet hukukunda sıkça karşılaşılan sözleşme türlerindendir. Bu sözleşme ile yapımcı, ürünlerinin tamamını veya bir kısmını belirli bir coğrafi bölgede inhisari olarak satmak üzere sadece tek satıcıya gönderme yükümlülüğünü, buna karşılık tek satıcı da sözleşme konusu malları kendi adına ve kendi hesabına satarak bu malların sürümünü arttırmak için faaliyette bulunmak yükümlülüğünü üstlenir. Rekabeti kısıtlayıcı özelliğine rağmen, tek satıcılık sözleşmelerinin ekonomi, kalite ve tüketici açısından bazı yararları vardır. Bu yararlar nedeniyle kanun koyucu bu sözleşmelere belli muafi yetler tanıyarak hukuki anlamda geçerlilik hakkı sağlamıştır. Ancak bu sözleşmelerin geçerlilik koşullarına, mevzuat ile kanun koyucu tarafından sıkı şartlar getirilmiştir. Bu şartlara uygunluğu denetlemek, aykırı durumları tespit etmek ve bunu önleyip gerekirse cezalandırmak üzere Rekabet Kuruluna yetki verilmiştir.

Görüntüleme (gezinme ile): 18 - IP: 3.231.217.107
ID:
Ziyaretçi Sayısı: