Görüntüleme (gezinme ile): 76 -- Görüntüleme (arama ile): 4 -- IP: 100.28.0.143 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Bitkilerde Mirosinaz Glikosinolat Sistemi

Yazarlar
Özden Özkur, Melike Bor, Filiz Özdemir

Dergi Adı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik - ESTUJST-A

Cilt
2007, Cilt 8, Sayı 2, ss. 313-323

Anahtar Kelimeler
İzotiyosiyonat ; İkincil Metabolit ; Tiyoglikosidik Bileşikler ; Aglukon

Özet
Bitki ikincil metabolizması çeşitli bileşiklerin, enzimlerin, enzim ve metabolit taşınımının ve gen kontrol mekanizmasının önemli bir kısmını oluşturur. Bitki tarafından üretilen ikincil metabolitler arasında, glikosinolatlar ve onların mirosinaz enzimi tarafından katalizlenmeleri sonucu ortaya çıkan parçalanma ürünleri önemli bir yere sahiptir. Glikosinolatlar, çeşitli miktarlarda ve oranlarda farklı bitkilerin tohumlarında, köklerinde, gövdelerinde ve yapraklarında bulunan tiyoglikosidik bileşiklerdir. Zarar görmemiş glikosinolatlar toksik değildir, fakat bitki her hangi bir dışsal saldırıya maruz kaldığında mirosinaz enzimi ile etkileşime girerek parçalanırlar ve izotiyosiyonat, nitril, tiyosiyonat iyonu ve epitiyonitril gibi ikincil metabolitleri meydana getirirler. Oluşan bu ürünler memeliler, böcekler ve mikrobiyal patojenler üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu etkiler daha çok bu ürünlerin pozitif ve negatif karakterleri nedeniyle dikkat çekmektedir. Glikosinolat parçalanma ürünlerinin bir çoğu, biyosidal aktiviteye, tümor engelleyici aktiviteye ve kanser önleyici özelliğe sahiptir.

Başlık (Yabancı Dil)
Myrosinase Glucosinolate System in Plants

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Isothiocyanates ; Secondary Metabolites ; Thioglucoside Compounds ; Aglucone

Özet (Yabancı Dil)
Plant secondary metabolism constitutes the formation of various compounds, enzymes, enzyme and metabolite transport and gene regulation. Among the secondary plant metabolites glucosinolates and their hydrolize products which are decomposed by myrosinase enzyme take an important part. Glucosinolates are thioglycosidic compounds which are found in several forms, quantities and levels in seeds, roots, stems and leaves of different plants. Intact glucosinolates are non-toxic compounds however, under different attacks these compounds contact with myrosinase enzyme which leads to the formation of secondary metabolites like isothiocyanate, nitrile, thiocyanate and epithionitrile. These products had important effects on mammals, insects and microbial pathogens. These effects take attention because of their negative and positive characteristics. Most of the glucosinolate hydrolyze products have biocidial actvitiy, tumor supressor activity and cancer preventing property.