Makale Veritabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Başlık
Diyete Devam Eden Otizmli Çocuklarda Metilentetrahidrofolat Redüktaz (Mthfr) Geni C677t Polimorfizminin Belirlenmesi
Determination of Methyltetrahydrofolate Reductase (Mthfr) Gene C677t Polymorphism in Children With Dietary Diets

Yazar
Öznur Yılmaz, Sezgin Kapıcı, Canan Sercan, Hasan Önal, Abdurrahman Akgün, Mesut Karahan, Korkut Ulucan, Muhsin Konuk

Dergi Adı
The Journal of Neurobehavioral Sciences - JNBS

Cilt
Summer 2019, Cilt 6, Sayı 2, ss. 133-137

Anahtar Kelimeler
Otizm ; Genetik Analiz ; Polimorfizm ; Diyet
Autism ; Genetical Analysis ; Polymorphism ; Diet

Özet
Multifaktöriyel bir bozukluk olan Otizmin etiyolojisinin büyük bir kısmını genetik ve çevresel risk faktörleri oluşturur. Çalışmamızda glutensiz-kazeinsiz ve GAPS (Bağırsak ve Psikoloji Sendromu) diyetlerine tabi tutulan Otistik çocuklarda MTHFR (Metilentetrahidrofolat Redüktaz Geni) C677T polimorfizminin incelenmesi ve MTHFR geninin 677T allelinden kaynaklanan enzim aktivitesi azalmasının Otizmle ilişkili olup olmadığının belirlenmesi amaçlandı. Çalışmaya 30 Otistik ve 90 sağlıklı çocuk katıldı. DNA eldesi özel ticari kit (GeneAll, Kore) kullanılarak sağlandı. Genotipleme ise PZR-RFLP (Polimeraz Zincir Reaksiyonu-Restriksiyon Fragment Uzunluk Polimorfizmi) protokolü ile gerçekleştirildi ve agaroz jel elektroforezinde yürütülerek görüntü elde edildi. MTHFR 677T allel frekansı hasta grubunda %13, 33 ve kontrol grubunda %19, 4 bulunması sonucunda p=0, 285 olarak hesaplandığı için istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Çalışmaya alınan hastaların sayısının istenilen sayıda ve homojen olmaması nedeniyle daha kapsamlı çalışmalar yapılmasının yanında MTHFR A1298C polimorfizmine ve COMT (katekol-O-metiltransferaz), BDNF (beyin-türevli nörotrofik faktör), PTEN (fosfat ve tensin homolog) genlerine bakılmasını öneririz.

Görüntüleme (gezinme ile): 4 - IP: 54.237.183.249
ID:
Ziyaretçi Sayısı: