Makale Veri Tabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Makale Detayları
Başlık
Okulöncesi Kurumların Kalitesi ve Çocukların Sosyal Yeterliği
Day Care Quality and Children's Social Competence

Yazar
İrem İkbal Micozkadıoğlu, Sibel Kazak Berument

Dergi Adı
Türk Psikoloji Dergisi - TPD

Cilt
2003, Cilt 18, Sayı 51, ss. 79-93

Anahtar Kelimeler
Okulöncesi Kurumlar ; Yapısal Kalite Değişkenleri ; Sosyal Yeterlik ; Çocuklar

Day Care Centers ; Structural Quality Measures ; Social Competence ; Children

Özet
Bu çalışmada okulöncesi kurumların yapısal kalite ölçüm değişkenlerinin çocukların sosyal yeterliğine olan yordayıcı etkisi incelenmiştir. Bu etkiyi incelemek için okulöncesi kuruma devam eden 6 yaşındaki 101 çocuk eğiticileri ve akranları tarafından değerlendirilmiştir. Ebeveynlerin eğitim seviyeleri ve çocukların okulöncesi kuruma devam etme süreleri göz önünde bulundurulduktan sonra, eğitici değerlendirmesi açısından bakıldığında, akranlarla olan negatif ilişkiler okulöncesi kurumdaki grup büyüklüğü ve çocuk başına düşen alan miktarı tarafından anlamlı olarak yordanmıştır. Akran değerlendirmesi açısından bakıldığında ise, çocukların katılımcı olmayan davranışları, devam ettikleri okulöncesi kuruma devam süreleri tarafından anlamlı olarak yordanırken ; çocukların yanlız başına bulunma davranışları resimli kitap okuma, eğitsel aktivite ve yapılan diğer aktivitelerin toplam frekansları tarafından anlamlı olarak yordanmıştır. Çalışma, sınırlılıkları ve doğurguları göz önünde bulundurularak tartışılmıştır.

In the present study, the effects of structural quality of day care centers on the social competence of children were investigated. 101 6-year-old children were chosen from the 13 different day care centers. Their social competencies were evaluated by teachers' ratings and peer nominations. The results indicated that after considering family education level and length of day care attendance, with respect to teacher ratings, negative interactions with peers were significantly predicted by group size and square footage per child. With respect to peer nominations, unoccupied behaviors of children were significantly predicted by length of last day care experience and also solitary behavior of children were significantly predicted by the total frequency of picture book reading, educational and other activities. The implications and limitations of this study are also discussed.