Makale Veri Tabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Makale Detayları


Başlık
Konaklama İşletmelerinde Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Algısı : Antalya İlinde Bir Araştırma
Perception of Glass Ceiling of Female Managers in the Hospitality Enterprises : a Survey in the City of Antalya

Yazar
Nilgün Anafarta, Fulya Sarvan, Nuray Yapıcı

Dergi Adı
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Cilt
Mayıs 2008, Cilt 7, Sayı 15, ss. 111-137

Anahtar Kelimeler
Cam Tavan ; Kariyer Engelleri ; Kadın Yöneticiler ; Konaklama İşletmeleri
Glass Ceiling ; Career Obstacles ; Women Managers ; Hospitality Enterprises

Özet
Bu araştırma, konaklama işletmelerindeki kadın yöneticilerin kariyer engelleri ve cam tavanın varlığına ilişkin algılamalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma Antalya ve çevresindeki konaklama işletmelerinde çalışan 151 kadın yönetici ile yapılmıştır. Bulgular, konaklama işletmelerindeki kadın yöneticilerin cam tavanın varlığını tüm soğukluğu ile hissettiklerini ortaya koymuştur. Çoklu regresyon analizi sonucunda basmakalıp yargılar, ayrımcılık, rol çatışması ve rehberden yoksun olma temel kariyer engelleri olarak saptanmıştır. “Kadınların kurumlarına bağlılığı güçlü değildir” ve “kadınlar zorluklar karşısında dayanıklı değillerdir” anlayışı, kadın yöneticilerin kariyerlerini olumsuz etkileyen önemli basmakalıp yargılar arasında bulunmuştur. Araştırmada konaklama işletmelerinde çalışan kadın yöneticilerin, ücret, eğitim ve terfi olanakları açısından daha fazla ayrımcılığa uğradıkları algısına sahip oldukları bulunmuştur. Kadın yöneticilerin büyük ölçüde, iş ve aile rolleri arasında mücadele etmek zorunda kalmaları ve bir rehbere sahip olamamaları durumunda cam tavanı daha yoğun hissettikleri diğer bir bulgudur. Yaş ve kıdem cam tavan algısını etkilememekte, ancak evli olanlar cam tavanı daha yoğun olarak hissetmektedirler.

This study aims to examine the perceptions of women managers in the hospitality enterprises concerning career obstacles and existence of glass ceiling. The survey was conducted on 151 women managers working in the hospitality enterprises at and around the city of Antalya ; and the findings indicated that they felt glass ceiling with all its coldness. The results of multiple regression analysis indicated that stereotyping, discrimination, role conflict and mentoring were the fundamental career obstacles. “Women's commitment to their work is not so strong” and “women can not stand so strong against hardships” were two important steoreotypes that were found to affect the careers of women managers adversely. Findings indicated that women managers working in the hospitality enterprises perceived discrimination mostly with respect to wages, training and promotion opportunities. Another finding was that in cases where women managers suffer conflicting work and family roles or where they do not have a mentor, they tend to perceive glass ceiling more strongly. Age and seniority did not have an impact on the perception of glass ceiling, while married people felt it more intensely.