Makale Veri Tabanı Arama Sayfası
Dergilerin Listesi - Makale Ara - İletişim - Kütüphane Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayısı:
Change Language

Makale Arama Makale Dili:

Makale Detayları


Başlık
Anayasayı Yeniden Yapma ve Değiştirme Üzerine Analizler
Analyses on the Constitution Changes and Create a New Constitution

Yazar
Emin Memiş

Dergi Adı
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt
Aralık 2010, Cilt 14, Sayı 2, ss. 455-498

Anahtar Kelimeler
1982 Anayasası ; Laiklik ; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ; Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçimi
The 1982 Constitution ; The Secularisim ; The Superior Commission of the Judges and Public Prosecutors ; The Election of the Constitution Court Members

Özet
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü ilkesi ile hukuk devleti ilkesi tam anlamıyla aynı anlama gelir. 1982 Anayasası sert (katı) bir Anayasadır. Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez. Değiştirme önerisi de yapılamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en önemli niteliklerini söylersek bunlar, demokratik devlet, lâik devlet, sosyal devlet ve hukuk devleti nitelikleridir. Lâiklik ilkesi, modern Türkiye Cumhuriyetinin temel kavramı veya unsurudur. Ancak lâik devlet ilkesi hakkında sert tartışmalar yaşanmaktadır. Anayasa sadece kurucu ve türev iktidar eliyle değiştirilebilir. Ancak her Anayasa is sonsuz değildir. Kanımca değiştirebilme koşulu, demokratik uzlaşma ile olmalıdır. Özellikle son Anayasa Değişikliği, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), yargı bağımsızlığı, erkler ayrılığı… hakkında çok eleştiri yapıldı. Kuşkusuz bu Anayasa değişikliğinde erkler ayrılığına karşı da bir Anayasaya aykırılık sorunu oluştu. Çünkü tarafl ı Adalet Bakanı HSYK Başkanıdır ve yetkilidir. Yine Anayasa Mahkemesinin yapısı ve yargıç Üyelerinin seçimi de çok eleştirildi. Çünkü seçim ve yapılanma hükümetin yararına idi.

The Turkey Public is the rule of law (supremacy of law). The principle of the superiority of law is synonym in the full sense of the word with the rule of law. The 1982 Constitution is hard constitution and fi rst three articles are can not change. Also a change proposel can not do. If we say, the most important qualites of the Turkey Public ; these are secular, democratic, social and the rule of law . The secularism is a basic consept or element of the modern Turkey Public. But there are hard discussions about the secular state principle. Constitution can be changed by the basic and derivative power. But the each constitution is not never-ending. I think, the change condition must be with the democratic agreement. The orders which about of the last constitution changes and the new structure of Sperior Commission of the Judges and Public Prosecutors especialy were much criticized. Besides the judgement independence and the powers divison were crizided. Certainly the powers division of constitution was breached and a oposition problem was became against to the powers division of constitution. Because, having sides the Minister of Justice was the Chairman of the Comission and was competented. The election of the Constitution Court Members was also much criticized. Because new the structure of the Constitution Court and the election of the Judge Members was useful for the government.